Linde IC-Trucks

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng 10000 - 18000kg, động cơ dầu.
xe nâng diesel forklift Linde H100 - H180 new
LINDE H100 - H180 (Series 1401) 10000 - 18000kg Diesel Mới 100% H100H180S1401
Tải trọng nâng 10000 - 16000kg, động cơ dầu.
Xe nâng diesel forklift LINDE H100 - H160 new
LINDE H100 - H160 (Series 1411) 10000 - 16000kg Diesel Mới 100% H100H160S1411
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ dầu.
xe nâng gas forklift Linde H25 - H35 new
LINDE H25 - H35 (Series 1219) 2500 - 3500kg LPG (gas) Mới 100% H25H35S1219
Tải trọng nâng 5000 - 8000kg, động cơ dầu.
xe nâng diesel forklift Linde H50 - H80 new
LINDE H50 - H80 (Series 396) 5000 - 8000kg Diesel Mới 100% H50H80S396
Tải trọng nâng 2500 - 3500kg, động cơ dầu.
Xe nâng diesel forklift linde H18 - H20 new
LINDE H25 - H35 (Series 393) 2500 - 3500kg Diesel Mới 100% H25H35S393
Tải trọng nâng 2500 - 3000kg, động cơ dầu.
xe nâng diesel forklift Linde H25 - H30 new
LINDE H25 - H30 (Series 351) 2500 - 3000kg Diesel Mới 100% H25H30S351
Tải trọng nâng 2000 - 2500kg, động cơ dầu.
Xe nâng diesel forklift Linde H20 - H25 new
LINDE H20 - H25 (Series 392) 2000 - 2500kg Diesel Mới 100% H20H25S392
Tải trọng nâng 1800 - 2000kg, động cơ dầu.
Xe nâng diesel forklift Linde H18 - H20 new
LINDE H18 - H20 (Series 350) 1800 - 2000kg Diesel Mới 100% H18H20S350
Tải trọng nâng 1800 - 2000kg, động cơ dầu.
Xe nâng diesel forklift Linde H18 - H20 (Series 391) new
LINDE H18 - H20 (Series 391) 1800 - 2000kg Diesel Mới 100% H18H20S391

Linde Reach Trucks

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng 1400, 1600, 2000kg, nâng cao tối đa 5095 - 12239mm.
ưu điểm xe nâng linde R14 new
LINDE R14, R16, R20 (Series 115) 1400 - 2000kg Điện Mới 100% R14R20S115

Linde Pallet Trucks

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng 2500kg.
Xe nâng tay LINDE M25 (Series 033-01) new
LINDE M25 (Series 033-01) 2500kg N/A Mới 100% M25S03301
Tải trọng nâng 1300kg, động cơ điện.
xe kéo điện Linde MP13 new
LINDE MP13 (Series 8904) 1300kg Điện Mới 100% MP13S8904
Tải trọng nâng 1200kg, động cơ điện.
Xe nâng điện pallet truck Linde MT12 new
LINDE MT12 (Series 1131) 1200kg Điện Mới 100% MT12S1131
Tải trọng nâng 1600 - 2000kg, động cơ điện.
xe nâng điện pallet truck linde T16 T20 series 1152 new
LINDE T16 - T20 (Series 1152) 1600 - 2000kg Điện Mới 100% T16T20S1152
Tải trọng nâng 2000 - 2400kg, động cơ điện.
xe nâng điện pallet truck linde T20 - T24SP new
LINDE T20 - T24SP (Series 131) 2000 - 2400kg Điện Mới 100% T20T24SPS131

Linde Pallet Stackers

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Tải trọng nâng 1000 - 1200kg, động cơ điện.
Xe nâng điện pallet stacker LINDE L10B - L12AS new
LINDE L10B - L12AS (Series 1172) 1000 - 1200kg Điện Mới 100% L10BL12ASS1172
Tải trọng nâng 1400 - 1600kg, động cơ điện.
Xe nâng điện pallet stacker LINDE L14 - L16AS new
LINDE L14 - L16AS (Series 131) 1400 - 1600kg Điện Mới 100% L14L16ASS131
Tìm kiếm