Brand Model Capacity Power Condition Year Code
5.8m view mast PS 48V, year 2012.
Linde R16S-12 1600kg Electric Used 2012 HGL160538
11.5m view mast PS 48V, year 2011.
Linde R16SHD-12 1600kg Electric Used 2011 HGL160534
11.5m view mast PS 48V, year 2009
Linde R20S 2000kg Electric Used 2009 HGL200533
11.5m view mast PS 48V, year 2011
Linde R16SHD-12 1600kg Electric Used 2011 HGL160532
3.76m view mast PS 48V, year 2013.
Linde E30H-01/ 600 3000kg Electric Used 2013 HGL300530
3.76m view mast PS 48V, year 2013.
Linde E30H-01/ 600 3000kg Electric Used 2013 HGL300529
11.5m view mast PS 48V, year 2011.
Linde R16SHD-12 1600kg Electric Used 2011 HGL160527
8.25m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 9.299 hours
Linde R25-01 2500kg Electric Used 2014 HGL250441
8.55m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 14.791 hours
Linde R16SHD-12 1600kg Electric Used HGL160442
Nâng cao tối đa 9.65m, bình điện 48V - 775Ah, càng nâng 1.2m, đã hoạt động 11.345 giờ
Linde R16HD 1600kg Electric Used 2004 HGL160443
7m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 9.463 hours
Linde R14S-12 1400kg Electric Used HGL140444
7m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 10.015 hours
Linde R14S 1400kg Electric Used 2009 HGL140445
9.65m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 21.667 hours
Linde R20-03 2000kg Electric Used 2008
6.95m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.15m, 9.713 hours
Linde R14S-12 1400kg Electric Used 2010 HGL140450
9.35m view mast PS 48V - 775Ah, 6.823 hours
Linde R20S-12 2000kg Electric Used 2014 HGL200451
9.55m view mast PS 48V – 700Ah, forklength 1.15m, 8.005 hours
Linde R16SHD-12 1600kg Electric Used 2012 HGL160452
7.45m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.15m, 2.232 hours
Linde R14 1400kg Electric Used HGL140453
10.65m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.2m, year 2013
Linde R16SHD-12 1600kg Electric Used 2013 HGL160454
10.65m view mast PS 48V - 930Ah, forklength 1.15m, year 2014
R20S-12 2000kg Electric Used 2014 HGL200455
10.65m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.2m, 10.253 hours
Linde R16SHD-12 1600kg Electric Used 2013 HGL160457
10.65m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 9.933 hours
Linde R16SHD-12 1600kg Electric Used 2013 HGL160458
10.65m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.2m
Linde R16SHD-12 1600kg Electric Used 2013 HGL160460
8.25m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 10.835 hours
Linde R25-01 2500kg Electric Used 2014 HGL250461
8.55m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 18.956 hours
Linde R16SHD-12 1600kg Electric Used 2013 HGL160464
3.65m view mast PS 80V - 775Ah, forklength 2.4m, 15.392 hours, charger 3V - 380V
Linde E30HL-01/600 3000kg Electric Used 2011 HGL300436
4.76m view mast PS 80V - 625Ah, forklength 1.2m, 10.178 hours, charger 3V - 380V
Linde E25HL 2500kg Electric Used 2015 HGL250437
4.78m view mast PS 80V - 775Ah, forklength 1.4m, 10.288 hours, charger 3V - 380V
Linde E25HL-01/600 2500kg Electric Used 2012 HGL250438
4.35m view mast PS 80V - 500Ah, forklength 1.2m, 9.872 hours
Linde E25-01 2500kg Electric Used 2013 HGL250439
6.45m view mast PS 80V - 625Ah, forklength 1.2m, 4.878 hours
Linde E25-01 2500kg Electric Used 2012 HGL250440
24V - 375Ah, forklength 1.15m
Xe nâng điện Linde T20SP new
T20SP 2000kg Electric Used 2013 HGL200465