Brand Model Capacity Condition Code
5.8m view mast PS 48V, year 2012.
Linde R16S-12 1600kg Used HGL160538
11.5m view mast PS 48V, year 2011.
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160527
8.25m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 9.299 hours
Linde R25-01 2500kg Used HGL250441
8.55m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 14.791 hours
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160442
Nâng cao tối đa 9.65m, bình điện 48V - 775Ah, càng nâng 1.2m, đã hoạt động 11.345 giờ
Linde R16HD 1600kg Used HGL160443
7m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 9.463 hours
Linde R14S-12 1400kg Used HGL140444
7m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 10.015 hours
Linde R14S 1400kg Used HGL140445
9.65m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 21.667 hours
Linde R20-03 2000kg Used
6.95m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.15m, 9.713 hours
Linde R14S-12 1400kg Used HGL140450
9.35m view mast PS 48V - 775Ah, 6.823 hours
Linde R20S-12 2000kg Used HGL200451
9.55m view mast PS 48V – 700Ah, forklength 1.15m, 8.005 hours
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160452
7.45m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.15m, 2.232 hours
Linde R14 1400kg Used HGL140453
10.65m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.2m, year 2013
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160454
10.65m view mast PS 48V - 930Ah, forklength 1.15m, year 2014
R20S-12 2000kg Used HGL200455
10.65m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.2m, 10.253 hours
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160457
10.65m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 9.933 hours
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160458
10.65m view mast PS 48V - 700Ah, forklength 1.2m
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160460
8.25m view mast PS 48V - 775Ah, forklength 1.2m, 10.835 hours
Linde R25-01 2500kg Used HGL250461
8.55m view mast PS 48V - 620Ah, forklength 1.2m, 18.956 hours
Linde R16SHD-12 1600kg Used HGL160464